Home

Veel voorkomende fouten

Veel voorkomende fouten

Een verzameling van fouten die soms in het gebruik van RedHat Satellite naar voren komen en de mogelijke oplosisngen ervan. Deze verzameling is opgebouwd n.a.v. ervaringen in diverse omgevingen. In de meeste gevallen werden reeds in RHN geregistreerde servers omgehangen naar een lokale Satellite server en nieuwe servers middels kickstart uitgerold.

Errors tijdens gebruik van satellite-sync

Wanneer: Bij het uitvoeren van satellite-sync -c {channelnaam} worden foutmeldingen gegeven. Satellite is geinstalleerd met de embedded Oracle database.

Oplossing: Controleer of de Oracle database nog voldoende ruimte heeft.

 • Log in als root op de lokale Satellite server
 • Ga de Oracle user te gaan: su - oracle
 • Voer db-control report uit. De uitvoer lijkt op onderstaand voorbeeld:
Tablespace         Size  Used  Avail  Use%
DATA_TBS          8.3G  6.7G  1.5G  81%
SYSAUX           500M 148.9M  351M  30%
SYSTEM           1.1G 253.1M 946.8M  21%
UNDO_TBS          1.4G 157.4M  1.3G  10%
USERS            128M   64K 127.9M   0%
 • Vergroot de Tablespaces waar meer dan 70% in gebruik is m.b.v. db-control extend, voorbeeld: db-control extend DATA_TBS

Parameters worden niet gebruikt in Script

Wanneer: Tijdens de installatie worden de parameternaam niet vervangen door het waarde die in Variables wordt opgegeven

Oplossing: Zet het vinkje bij Template aan onder Script.

Registratie van bestaande server in lokale Satellite server faalt

Wanneer: Bij het runnen van rhnreg_ks komt er een melding dat het systeem al geregistreerd is

Oplossing 1: Verwijder het systeem uit RHN en voer rhn_register uit.

Oplossing 2: Zorg dat in /usr/share/rhn het CA SSL certificaat staat van de lokale Satellite server en gebruik rhnreg_ks zoals in onderstaand voorbeeld:

rhnreg_ks --serverUrl=https://mijsatellite.example.com/XMLRPC --username=admin --password=secret --force --sslCACert=/usr/share/rhn/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT

yum.Errors.RepoError: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository…

Wanneer: Een systeem is succesvol in een lokale Satellite server geregistreerd maar bij het gebruik van yum komen fouten over niet een niet gevonden repository. Meestal m.b.t. de rhn-tools repository.

Oplossing: Indien vanuit de Satellite server een activation key wordt gebruikt:

 • Verwijder de activation key.
 • Verwijder het systeem uit Satellite
 • Registreer het systeem opnieuw met rhn_register
 • Voor yum clean all uit alvorens bijv. een yum check-update te geven.

Signen van RPM’s met GPG key

Signen van RPM’s met GPG key

In Satellite kunnen eigen software channels worden aangemaakt. Hiermee kunnen aangepaste of eigen RPM’s via Satellite beschikbaar gesteld worden aan de clients. Een voorwaarde is wel dat de RPM packages zijn gesigned met een GPG key en dat de public GPG key voor de clients beschikbaar is en is importeerd. Hieronder wordt beschreven hoe dit kan worden uitgevoerd.

De werkzaamheden omvatten voor een deel een aantal eenmalig uit te voeren werkzaamheden en een aantal wat steeds voor elk RPM package terugkeert. Bij het aanmaken van een channel zal naast de ID ook om de GPG fingerprint worden gevraagd. Deze kan worden opgevraagd door: gpg

Automatisch synchronizeren van channels

Automatisch synchronizeren van Satellite channels

Om het synchronizeren van de lokale Satellite server met RHN te bewerkstelligen kan onderstaand script als voorbeeld dienen:

#!/bin/bash
channels="rhn-tools-rhel-x86_64-server-5 rhn-tools-rhel-i386-server-5 rhn-tools-rhel-4-as-i386 rhel-x86_64-server-5 rhe
l-i386-client-5 rhel-x86_64-client-5 rhel-i386-as-4 rhel-x86_64-as-4"

SYNC="/usr/bin/satellite-sync -c"

for i in $channels;
do
  $SYNC $i
done;

Opmerkingen:

 • Uiteraard kan alleen gesynchronizeerd worden naar channels waarop een subsription aanwezig is.
 • Dit script kan in de crontab van root worden opgenomen. Voorbeeld: 0 2 * * * /scripts/sync-sat.sh 2>&1 > /dev/null

Aanmaken van eigen channels

Aanmaken van eigen channels in Satellite

Algemeen

RedHat Satellite biedt de mogelijkheid om buiten de RedHat channels eigen softwarechannels te maken. Op deze manier kan op een gestandariseerde methode software worden gedistribueerd.

Een eigen channel kan worden aangemaakt door na het inloggen in Satellite het volgende pad te volgen:

  Channels -> Manage Software Channels -> Create New Channel

Bij het aanmaken van een Channel wordt onder Security: GPG gevraagd naar de URL, het ID en de fingerprint van de GPG key.

Aanmaken eigen channel

Voorbeeld van een zelf aangemaakt channel. Alleen de verplichte velden moeten worden ingevuld, echter kan het handig zijn om bij Maintainer Name aan te geven wie het channel aangemaakt heeft.

Channel name   : Nagios plugins x86_64
Channel label  : nagois_plugins_x86_64
Parent Channel  : None
Parent Channel Architecture : x86_64 
Channel Summmary : Nagios_plugins

Security: GPG

GPG key URL : http://satellite.example.com/pub/LINUXTEAM-GPG-KEY
GPG key ID : AE175D8E
GPG key Fingerprint : 9D9E 02F7 FE7E 57C2 C764 54A3 283C 491B AE17 5D8E

Opmerkingen:

 • De GPG key ID kan worden gevonden met gpg —-list-keys
 • De GPG fingerprint kan worden opgevraagd met gpg —-fingerprint LinuxTeam

Toevoegen van RPM packages aan een channel

Nu het eigen channel is aangemaakt kunnen RPM packages aan worden toegevoegd. Hiervoor is op de Satellite server de tool rhnpush beschikaar. In dit voorbeeld wordt een RPM package naar de Satellite server gestuurd zonder het direct aan een channel te koppelen. In Satellite kan daarna dit RPM package worden gekoppeld aan het zojuist aangemaakte channel.

  rhnpush -v -u {administratornaam} --server=https://satellite.example.com/APP {packages}

Opmerkingen:

 • In plaats van {administratornaam} wordt de administrator naam bedoeld van de Satellite server. Rhnpush zal na het aanroepen vragen om het administrator wachtwoord.
 • In plaats van {packages} wordt een of meerdere RPM packages opgegeven.

Zodra de push is voltooid kan in Satellite de RPM package(s) aan het eigen gemaakte channel worden gekoppeld. Dit wordt gedaan door het volgende pad te volgen:

  Channels -> Manage Software Channels -> {kies het aangemaakte channel} -> Packages -> Add Packages

Uit het standaard getoonde channel Packages in no channels worden dan de zojuist geuploadde RPM package(s) getoond. Selecteer deze en bevestig dat deze aan het eigen gemaakte channel moet worden toegevoegd.

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand