Archief op 26 september 2012

Installatie van OpenLDAP

Algemeen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe de OpenLDAP server te installeren is onder RedHat 6.x of afgeleiden linux distribities zoals Fedora of CentOS.

Installatie LDAP op RedHat 6 / Centos 6

Installeer de volgende packages:

 • openldap-servers
 • openldap-clients
 • pam_ldap
 • nss-pam-ldapd
 • glibc glibc-common
 • glibc-devel
 • libtool-ltdl
 • migrationtools

Update firewall rules:

 -A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 389 -j ACCEPT
 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 389 -j ACCEPT

Restart de firewall: service iptables restart

Verwijder evt. oude installatie / configuratie:

 rm -rf /etc/openldap/slapd.d/*
 rm -rf /var/lib/ldap/*

Copyeer DB bestand:

cp /usr/share/openldap-servers/DB_CONFIG.example /var/lib/ldap/DB_CONFIG

initialiseer de database met: echo "" | slapadd -f /etc/openldap/slapd.conf

zet de rechten goed:

 chown -R ldap:ldap /var/lib/ldap
 chown -R ldap:ldap /etc/openldap/slapd.d

Copyeer legacy configuratiebestand:

cp /usr/share/openldap-servers/slapd.conf.obsolete /etc/openldap/slapd.conf

Edit slapd.conf

 • Indien niet nodig, # voor allow bind_v2
 • pas de rootdn aan naar: “cn=admin,dc=linuxpro,dc=nl” voor dit uit overal waar cn=Manager,dc=my-domain,dc=com staat
 • genereer met slappasswd een password hash aan voor het password van admin:
 slappasswd
 New password:
 Re-enter new password:
 {SSHA}.........
 • pas de rootpw aan naar: rootpw {SSHA}……….
 • zet het legacy configuratiebestand aan naar de nieuwe config=cn modulair config:
 slaptest -f /etc/openldap/slapd.conf -F /etc/openldap/slapd.d/
 • Edit ldap.conf:
 BASE = dc=linuxpro, dc=nl
 URI = ldap://127.0.0.1
 • Start de LDAP server: service slapd start
 • Maak een initieel LDAP database aan in LDIF formaat met onderstaande inhoud en sla dit op als linuxpro.nl.diff:
 # ROOT ENTRY
 dn: dc=linuxpro,dc=nl
 objectClass: top
 objectClass: domain
 dc: linuxpro

 # ADMIN dn
 dn: cn=admin,dc=linuxpro,dc=nl
 objectclass: organizationalRole
 cn: admin

 # USERS
 dn: ou=users,dc=linuxpro,dc=nl
 changetype: add
 objectclass: top
 objectclass: organizationalUnit
 ou: users

 # GROUPS
 dn: ou=groups,dc=linuxpro,dc=nl
 changetype: add
 objectclass: top
 objectclass: organizationalUnit
 ou: groups
 • Laadt dit met: ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=linuxpro,dc=nl' -f linuxpro.nl.diff
 • Controleer met: ldapsearch -x -b 'dc=linuxpro,dc=nl'

Migratie van /etc/passwd /etc/groups -> LDAP

Set defaults used by migration tools in /usr/share/migrationtools/migrate_common.ph file:

Default DNS domain

$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = “minlinuxpro.nl”;

Default base

$DEFAULT_BASE = “dc=linuxpro,dc=nl”;

Naming context for user data according to users.example.com.ldif file above

$NAMINGCONTEXT{‘passwd’} = “ou=users”;

Naming context for group data according to groups.example.com.ldif file above

$NAMINGCONTEXT{‘group’} = “ou=groups”;

/usr/share/migrationtools/migrate_passwd.pl /etc/passwd passwd.ldif
/usr/share/migrationtools/migrate_group.pl /etc/groups group.ldif

Gebruik van putty en openssh

Gebruik van Putty en OpenSSH

Putty algemeen

Om beveiligde verbinding te maken vanaf een pc met Windows naar een linux/unix server kan Putty worden gebruikt. Dit gratis programma kan via http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html gedownload worden. Na het invullen van de hostname kan een via beveiligde verbinding worden gemaakt. Het is handig om voor elke server een aparte sessie aan te maken. Er wordt standaard gebruik gemaakt van een username en password combinatie. Een extra zekerheid kan worden ingebouwd als wordt ingelogd met een SSH key. Hoe dat gaat wordt in dit document besproken.

Inloggen met SSH key

In plaats van in te loggen met een username/password combinatie kan gekozen worden voor een veiligere manier met behulp van SSH keys. De gebruiker maakt een keypair aan. Dit keypair bestaat uit twee delen. Een privat en public key. Het publieke gedeelte wordt door de gebruiker te beschikking gesteld aan de beheerder. De gebruiker bewaart de privat key zo veilig mogelijk. Het is aan te raden dat de privat key met een zgn. passphrase beveiligd wordt. Dit voorkomt misbruik mocht deze onverhoopt toch in handen vallen van een derde.

Aanmaken SSH keypair

 • Start puttygen op en kies voor SSH2 DSA, laat Number of bits op 1024 staan
 • Klik op Generate
 • Beweeg de muis in het Key vlak op een zo onregelmatig mogelijke manier.
 • Beveilig de key met een passphrase. Hiermee wordt de private key beveiligd mocht deze onverhoopt in handen van derden vallen.
 • Sla de gegenereerde keys op door ‘Save public key’, kies als naam <gebruikersnaam.pub>, en klik vervolgens op ‘Save private key’ en sla deze op als <gebruikersnaam.ppk>

Configuratie putty

Nu moet in Putty de aangemaakte privat key als worden geladen.

SSH → Auth Browse naar de aangemaakte privat key en vink

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand